Gök kepderi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Gök kepderi (Columba livia) Gök kepderi, ýabany kepderi maşgalasyna degişli guşlaryň bir görnüşidir; ähli öý kepderi tohumlarynyň nesli. Beýleki kepderilerden gara tumşugy, ganatlarynda köp gara çyzyklar we guýrugynda ak çyzyklar bilen tapawutlanýar. Günorta Ýewropada, Demirgazyk Afrikada, Aziýada, şol sanda Türkmenistanda, çöllerden we sähralardan başlap, garly depelere we şäherlerde paýlanýar. Oturan guş, sürülerde ýaşaýar. Bir bitewi görnüş hem onuň nesillerine ideg edýär. Agaç şahalarynda, jülgelerde, gaýalarda we höwürtgelerde höwürtge döredýär we 2 ýumurtga goýýar. 3 hepdeden çaga açylar. Ilki bilen çaga porsy, soň bolsa dürli däne bilen iýmitlener. Çaga çykandan soň (1 aý), ýene ýumurtga goýup başlaýar. Bir möwsümde 4 gezek ýumurtga goýýar we 4 gezek ýumurtga berýär. Ösümlikleriň tohumy bilen iýmitlenýär. Aw edilýär.