Buýsançnama

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

BUÝSANÇNAMA[üýtget | edit source]

    “Döwlet adam üçindir” diýen ýörelge
    Biz ýaş nesil üçin payhas  
    Il ýurduny mydam edip alada
    Watana gujak geren,Arkadaga şan şöhrat
    Ak daňlara ataran,Gahrymana şan şöhrat
    Türkmen öz ilini dünýä tanatdy
    Behişdi bedewler halkyň ganaty
    Bularyň ählisi Allaň gudraty
    Mirasa sarpa goýýan,Gahrymana şan şöhrat
    Eşretli zamany getiren,Arkadaga şan şöhrat
    “Türkmenistan” diýse oýanar älem
    Çünki bizde bardyr nebit-gaz känem
     Buýsançly kitaplar paýhas dür-dänem
     Watanymy özgertýän,Liderime şan şöhrat
    Türkmenimi beýgeltýän,Howandara şan şöhrat
    Watanymyz baýdyr medenýete, sungata
    Gözden dilden gora özüň, Gaýtarmyş ata
  Dürli ýerden gelýä myhman,bu gün bize zyýarata                Dünýälere giň ýol açan,Mähribana şan şöhrat
   Ýollarmyza şugla saçýan,Gahrymana şan şöhrat
   Geçmişi bolmadygyň,bolmaz geljegi
   Şöhratly taryhdyr ýurduň ýüregi
    Bilimli nesiller geljegmiziň diregi
   Berkarar döwlet döreden,Arkadaga şan şöhrat
   Bagtyýar döwre ýetiren,Gahrymana şan şöhrat
   Ýaş nesiller buýsanmaga hakly biz
    Kemal tapýas,bilim alýas bir kemsiz
   Bize pena bolýar,Arkadagymyz
   Ýurduma sowulmaz getiren döwran 
   Diýýäris ýene-de öwran hem owran
   Size bolsun Şöhrat we Şan Arkadag
                                              Baguljan Dowletjanowa.