Mazmuna geçiň

Benjamin Franklin

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Benjamin Frenklin öz döwründe tanymal alym, täze açyşlar eden Amerika koloniýasy döwründe bolan ussat diplomat. Benjamin Frenklin 1706-njy ýylyň 17-nji ýanwarynda Boston şäherinde dogulýar. Ol diplomat işgäri bolup işlän döwründe Amerikanyň Britaniýa koloniýasyndan özbaşdaklygyny almakda öz tagallalaryny edýär we Fransiýadan bu ugur boýunça goldaw almagy başarýar. Ol syýasat işi bilen hem içgin meşgullanýar.

Benjamim Frenlin

“Men köp adamlaryň açlykdan, müňlerçe adamyň bolsa iýmekden ölýänini gördüm”

“Sen öz aýtmal isleýän zadyňy däl-de adamlaryň eşitmek isleýän zadyny aýt”

“Lezzet almak durmuşy bilen ýaltalyk ýaşaýşy bir zat. Gabyrda dynç almak üçin ýeterlik wagtyňyz bolar.”

“Üç adam syr saklap biler, eger-de olaryň ikisi öli bolsa.”

“Durmuşyň tragedyýasy biz çalt ulalýarys, ýöne giç akyllanýarys.”

“Hiç haçan hem gowy uruş, erbet parahatçylyk bolmandy.”

Jeren Gutlyýewa

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş uniwersiteti