Mazmuna geçiň

Beýik Litwa Knýazlygy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
(Beýik Litwa knýazlygy sahypasyndan gönükdirildi)

Beýik Litwa Knýazlygy 12/13-nji asyrlardan başlap, 18-nji asyryň ahyryna çenli Gündogar we Merkezi Ýewropa döwletleri bolupdyr. Ol litwalylar tarapyndan esaslandyrylypdyr. Wagtyň geçmegi bilen bu knýazlygyň araçäklerine öňki Kiýew ruslary degişli bolupdyr. Beýik Litwa Knýazlygynyň çägine häzirki Litwanyň, Belorussiýanyň, Ukrainanyň we Polşanyň hem-de Russiýanyň käbir bölekleri giripdir. Onuň bu uly araçägi, 15-nji asyrda, Ýewropanyň iň uly araçäkli döwleti bolupdyr.