Mazmuna geçiň

Aristotel

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Aristotel (b.e. öň 384-322) — Saloniki şäheriniň ýakynynda Stagirada dünýä inipdir. Öňden bäri köp sanly lukmanyň kemala gelen maşgalasyndan gelip çykandygy sebäpli, filosofa tejribe, synlama, balag geçirme babatynda nusga bolupdyr. Kakasy Nikomah hem Makedoniýa korolynyň maşgala lukmany bolup işläpdir.

1.Aristotel (b.e. öň 384-322) Platonyň akdemiýasynda kemala gelipdir. Aleksandra halypalyk edipdir. Ýaşlygynda halypasynyň ideýalar nazaryýeti we ruhuň ölümsizligine ynanypdyr. Halypasynyň ölüminden soňra özüniň sistemasyny kämilleşdirmäge başlapdyr.

Edebiýat[düzet | çeşmäni düzet]

Çeşme[düzet | çeşmäni düzet]

Aristotel Platonyň okuwçysy bolupdyr. Elbetde bu Aristotele uly itergi beripdir. Platon hem Sokratyň okuwçysy bolupdyr.Aristotel fizikanyň düýbüni tutupdyr.