Aleksetimiỳä

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Aleksetimiýä – emosional ýagdaýlaryň dil üsti bilen (werballaşmagynyň) berip biljek mümkinçilikleriniň azalmagy. (1968-nji ýylda sözlüge girizildi. Ol birnäçe görnüşde ýüze çykýar:[1]

  1. Özüniň başdan geçirmelerini, duýgularyny aňlamakda kynçylyk çekende;
  2. Beden we duýgularynyň arasynda tapawutlylyk ýüze çykanda, beden duýmalary we duýgular.
  3. Adam öz pikirini manylaşdyrmakda we keşp bermekde kynçylyk çekende; hyýalyň we fantaziýanyň pesligi.

Boýkonyň bellemegine görä beýle kynçylyk emosional duýgurlygyň kütelmegi ýa-da başdan geçirmeler güýçli bolup, ony hem akylynda suratlandyryp bilmeýär.[1]

Çeşme[düzet | çeşmäni düzet]

  1. 1.0 1.1 Professor B.B.Basarow, uly mugallym A.A.Esenowa Emosiýalaryň psihologiýasy. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw gollanmasy.– A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010. sah.124.