Aleksetimiỳä

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Aleksetimiỳä – emosional ỳagdaỳlaryň dil üsti bilen (werballaşmagynyň) berip biljek mümkinçilikleriniň azalmagy. (1968-nji ỳylda sözlüge girdi. Ol birnäçe görnüşde ỳüze çykỳar:[1]

  1. özüniň başdan geçirmelerini, duýgularyny aňlamakda kynçylyk çekende;
  2. beden we duỳgularynyň arasynda tapawutlylyk ỳüze çykanda, beden duỳmalary we duỳgular.
  3. öz pikirini manylaşdyrmakda, keşb bermekde kynçylyk çekende; hyỳalyň we fantaziỳanyň pesligi.

Boỳkonyň bellemegine görä beỳle kynçylyk emosional duỳgurlygyň kütelmegi ỳa-da başdan geçirmeler güỳçli bolup, ony hem akylynda suratlandyryp bilmeỳär.[1]

Çeşme[düzet | çeşmäni düzet]

  1. 1.0 1.1 Professor B.B.Basarow, uly mugallym A.A.Esenowa Emosiýalaryň psihologiýasy. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw gollanmasy.– A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010. sah.124.