Mazmuna geçiň

Agar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Agar一skifleriň hökümdarydyr,Bospor dinastiýasynyň içerki söweşleri hakynda Diodoryň iberen haty netijesinde öwrenildi, onuň döwri miladydan öňki 310一miladydan öňki 309-njy ýyllardaky bolan söweş senesine deň gelýär [KITAPHANA BIBΛΙΟΘΗΚΗ), XX, 22-24]. Şol uruşda Agar kuwwatly nesilşalyk Satiranyň tarapynda durupdyr. Agar Harby goşuny Satira getiripdir. Agaryň rowaýata öwrülen ady «AOGAR» bolupdyr.