Mazmuna geçiň

Abazalar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Abazalar

Abazalar - esasan, Garaçaý-Çerkes Respublikasynda ýaşaýan halk. Olaryň käbir toparlary Adygeý Respublikasynda hem de Kislowodsk raýonunda duş gelýär. Ilatynyň sany 25 müň adam (1970). Abazalaryň ep-esli bölegi 19-njy asyryň 60-njy ýyllarynda Türkiýe göçüp barýar. Abazalaryň dili kawkaz dilleriniň adygeý-abhaz toparyna girýär. Olaryň asly musluman-sünnilerdir. Abazalaryň ata-babalary Gara deňziň gündogar kenarynda yaşapdyr. Etniki taýdan iki topara - tapaita we şkaraua diýen taýpalara bölünýär. Bu taýpalaryň dil aýratynlyklary häzir hem bar. Esasy kärleri geçmişde uzak öri meýdanlarynda mal bakmak, ekerançylyk, demirçilik hünärmentçiligi we ýüň-ýüplük egirmek bolupdyr. Biziň günlerimizde maldarçylyk, ekerançylyk, käbir ýerlerde emeli suwaryş arkaly bagçylyk, bakjaçylyk bilen meşgullanýarlar. Dili we medeniýeti boýunça abhazlara ýakyn. Bolşewik Rewolüţiýasyndan soň Abazalaryň öz ene dilinde ýazuwy döredildi. Olar kabardin we orus dillerini, hatyny deň derejede bilýärler.