Boşluk

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Boşluk ýa-da kosmos, ýeriň aňyrsynda we asman jisimleriniň arasynda bar bolan çäksizdir öýdülýän, ýöne çäksiz diýip kesgitlenip bilinmeýän giňişlikdir.

Kosmos pikirleriň tersine düýbünden boş ýer däl; pes dykyzlykly bölejikler, esasan wodorod, geliý we plazma, şeýle hem elektromagnit şöhlelenmesi, magnit meýdanlary, neýtrinler, kosmiki tozan we kosmiki şöhleler. Uly partlamanyň kosmiki fon radiasiýasy bilen kesgitlenen giňişlikdäki poluň temperaturasy 2,7 ​​° K kelwin. . gabat gelýär (−270.45 ° C - 454.81 ° F). Aslynda bu temperatura Uly partlamadan soň ýüze çykan radiasiýanyň tolkun uzynlygydyr. Galaktikalaryň arasyndaky plazma, älemdäki barion maddasynyň ýarysyny düzýär. Onda her kub metrde bir wodorod atomyndan az sanlar we millionlarça Kelwiniň temperaturasy bar. Uly partlamadan soň materiýanyň ýerli konsentrasiýalary ýyldyzlara we galaktikalara jemlenendir. Gözlegleriň netijesinde, galaktikalaryň köpüsinde massanyň 90% -iniň agyrlyk güýji arkaly däl-de, elektromagnit güýçler bilen täsir edip bilýän materiýanyň dykyzlygy bilen garaňky materiýa diýilýän näbelli görnüşde bolandygyny görkezýär. Teleskoplaryň kömegi bilen geçirilen gözegçilikler teleskoplaryň köpüsiniň görkezýändigini görkezýär Syn edilip bilinýän älemdäki köpçülik energiýasy, garaňky energiýa, zordan tapawutlandyryp bolýan wakuum energiýasydygyny görkezýär. Alymlar 4,9% adaty materiýa, 26,8% garaňky materiýa we 68.3% garaňky energiýa bilen emele geler diýip çaklaýarlar. Galaktikalaryň arasyndaky boşluk älemiň göwrüminiň köp bölegini tutýar, emma hatda galaktikalar we ýyldyz ulgamlary hem diýen ýaly emele gelýär. boş ýer.