Terror

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Terrorçylyk, terror ýa-da gorkuzma. Hökümetlere ýa-da guramalara görä üýtgese-de, terrorçylygy ulanýan dürli guramaçylykly toparlar terrorçylyk guramalarydyr; Terrorçylygy amala aşyrýanlara terrorist ýa-da gorkuzyjy diýilýär [2]. Şeýle-de bolsa, bu jümle gaty jedelli düşünje we bu barada akademiki ýa-da halkara ylalaşyk ýok. [3] Bu ugurda öz ygtyýarlyklaryndan we ygtyýarlyklaryndan peýdalanýan döwletler bu düşünje boýunça uruş jenaýatlary ýa-da döwlet terrorçylygynyň çäginde adam hukuklaryny bozmak üçin jogapkärçilige çekilip bilner. [4] [5] Edil şonuň ýaly; Şuňa meňzeş synaglar döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän terrorçylygyň netijesinde bolup biler, bu döwlet edaralaryny gönüden-göni ulanman, dolandyryjy topar ýa-da partiýa tarapyndan goldanýan guramalara berilýän goldawy kesgitleýär. [6] Köp alymlar dürli hökümetleriň hereketlerine "terrorçylyk" diýip hem bellik edip boljakdygyny aýtdylar [3] Bir ýurtda ýa-da sebitde häkimiýete ygtyýarlyk berýän güýçler ýa-da hökümetler garşylyk hereketini "terrorçylyk" diýip atlandyryp bilerler. [7]

Terrorçylyk adalgasynyň kanuny tapawutlarynda dogrudygyna garamazdan, kesgitlemesi şu wagta çenli düşnüksiz bolup galýar. Bu kesgitleme bilen baglanyşykly mesele, terrorçylygyň kesgitlemesini köp adamlar, guramalar ýa-da ýurtlar tarapyndan azatlyk söweşijileri hökmünde kesgitlenen toparlaryň hereketleri bilen nädip çäklendirmeli