Saman

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Hay, esasanam sygyr, at, goýun we geçi ýaly mal bakmak üçin haýwan iýmiti hökmünde ulanylýan baklaglaryň ýa-da guşlaryň guradylan görnüşidir. Tomusda ösýän we ýaşyl öwüsýän otlar daýhanlar tarapyndan kesilýär we gyş üçin saklanýar. Gyşda ot ýeterlik bolmasa ýa-da täze otlar gaty baý bolanda, gönüden-göni siňdirilmese, onuň bilen garyşmak arkaly ulanylýar.

Paý üçin köp ulanylýan ösümliklere çowdary, çemenlik otlary, dürli otlar girýär. Tohumlardan dürli ýorunja görnüşleri hem ulanylýar.

Bugdaý, arpa we süle käwagt samandan ýasalyp bilner, ýöne umuman tohumlary aýrylýar we galan baldaklary guradylýar. Az iýmitlenýän bu sypal sypal haýwanlar üçin düşek hökmünde ulanylýar.

Sypalyň hilini kesgitleýän tohum we ýaprak düzümi. Daýhanlar tohumlar doly emele gelmänkä, ýöne ýapraklary iň ýokary bolanda otlary kesmäge synanyşýarlar. Kesilen otlar çyglylygyň köp bölegini bugarmak üçin ýerde galdyrylýar, ýöne ýapraklaryň maşynlar tarapyndan aňsatlyk bilen ýygnalyp we ballada bolmagy üçin doly guramagyna ýol berilmeýär.

Sypal howa şertlerine örän duýgur. Gurakçylyk döwründe tohumlaryň we ýapraklaryň ikisi-de gowşak bolýar, ýokary gatnaşygy we pes iýmit bahasy bolan saman alynýar. Howa gaty çygly bolsa, saman ballamazdan ozal çüýräp biler. Ora-da baldakdan soň saman çüýräp, galyndy bolup biler we içinde haýwanlary keselleşdirip biljek käbir toksinler emele gelip biler. Saman çygly bolmaz ýaly saklanmalydyr. Galyndy we çüýremek ýokumlylygy peseldip, haýwanlary keselleşdirip biler.

Sypal ýygnamak üstünlikli ekinlere, ekin meýdanlaryna we howa şertlerine baglydyr. Şeýle ýagdaý ýüze çykanda, fermada güýçli işjeňlik bolýar we howa erbetleşýänçä dowam edýär. Mekdepleriň tomusky dynç alyş döwri daýhanlaryň çagalaryna saman we beýleki önümleri ýygnamaga kömek etmek maksady bilen döredildi. Ösen ýurtlarda maldarçylyk bilen meşgullanýan mekdep okuwçylarynyň paýy azalsa-da, bu däp häzirem dowam edýär.