Müsür piramidalarynyñ haÿran galdyryjy täsinlikleri.

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Öçür!

International tidyman.svg Şol sahypa öçürilmeli. Wikipediýa üçin gowy däl bolsa sebäbini diskussiýa sahypasynda aýdyň.
Sebäp Inappropriate article in terms of order and encyclopaedia

Müsür ýa-da Giza piramidalary çaklamalar bilen b.e.ö. 3000 ýyllarda köne patyşalyk tarpyndan gurulan diýip bilinýändir. Bular: Heops, Kefren we Mikerinos piramidalarydyr we adlaryny alan faraonlar tarapyndan gurdurylandyr. Olaryň täsinlikleri:

Her biri 20 ton bolan daşlardan salynandyr we bu daşlar bilen üpjün edip biljek iň ýakyn ýer ýüzlerçe kilometr uzaklykdadyr. Bu daşlaryň nähili getirilendigi barada takyk bolmaýan maglumatlar bardyr.

Uly piramida häzirki tehnologiýa bilen gurulmak islense bahasy 5 milýard dollara barabardyr.

Piramida, kimiň adyna gurulan bolsa, onuň ýer aldygy otaga, ýylda diňe 2 gezek güneş düşýändir. Dogan we tagta çykan günleri.

Mumýalarda radioaktiw maddalar bar bolany säbäpli mumiýalary birinji tapan 12 bilim adamy rak keselinden ölendir.

Piramidalaryň içinde ultra sound, radar, sonar ýaly enjamlar işlemeýändir.

Hapalanan suwy birnäçe gün Piramidanyň içine goýsaňyz, suwy arassalanan görnüşinde görersiňiz.

Piramidanyň içinde süýt, birnäçe gün täze galar we zaýalanman ýogurt halyna geler.

Ösülikler Piramidanyň içinde has çalt öser.

Kesik, ýanyk ýaly ýaralar uly Piramidanyň içinde has çalt gowulaşar.

Piramidalaryň içi tomusda sowuk gyşda yssy bolar.

onedio.com onedio üýesi Gökhan Taşci. Terjime eden: Allanur Hudaÿnazarow. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti.