Liberland

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Liberland ýa-da Erkin Liberlandiýa Respublikasy, Horwatiýanyň Zmajewac şäherleri bilen Serbiýanyň Wojwodina sebitindäki Bački Monoştor, Europeanewropa yklymynyň merkezi böleginde, Dunaý derýasynyň günbatar (sag) kenarynda. Birleşen Milletler Guramasynyň Horwatiýa bölegi. Tanalmaýan mikro millet. [7] [8] Erkin Liberland respublikasy Montevideo konwensiýasyna laýyklykda özygtyýarly döwlet bolmak üçin 4 kriteriýanyň hemmesini ýerine ýetirýär. Bular hemişelik ilat, kesgitlenen ýurt, hökümet we beýleki ýurtlar bilen aragatnaşyk saklamak ukyby. Liberland bu ölçegleriň hemmesini ýerine ýetirýär. [8] [9] [10] [11] [12] Dörediji başlyk, liberal syýasatçy we aktiwist Wit Jedlička Çehiýanyň raýaty we Çehiýada öýden daşary erkin partiýanyň agzasy. [13] 1947-nji ýyldan başlap Horwatiýa bilen Serbiýanyň arasyndaky serhet dawasy sebäpli garaşsyzlyk yglan edilen sebit üçin [14] ugugoslawiýa dargandan bäri 25 ýyla golaý wagt bäri hiç bir ýurda degişli däl we sebit terra nullius ( Latyn dilinde hiç kimiň ýeri ýok). Serhet Serbiýa, Horwatiýa ýa-da başga bir ýurt bilen gapma-garşy bolmazlygy üçin kesgitlenýär. [15] Serbiýa tarapy ýazmaça beýanatda "... Serbiýa Respublikasynyň çäginde täze döwlet gurulmady" -diýdi. Ol aýtdy. [16] Montewideo konwensiýasy, açyş hukugy we milletleriň öz ykbalyny kesgitlemek hukugy esasynda garaşsyzlyk yglan edilmeginiň netijesinde Liberland takmynan 7 km² meýdanda döredildi we öz baýdagy we gerbi kabul edildi taýýarlyk komiteti tarapyndan. [15] Liberland; Birleşen Milletler Guramasyna agza bolan Monako we Watikan şäherinden soň üçünji iň kiçi döwlet bolmak isleýär. Liberlandyň kartada talap eden "Siga" (Gornja Siga) (ýaşyl reňkde) sebiti Serbiýa we Horwatiýa tarapyndan talap edilmeýändigi sebäpli yglan edilmedi. Serbiýa we Horwatiýa tarapyndan talap edilýän sebitler sary reňkde bolýar. Liberlanddaky Dunaý derýasynyň günbatar bölegi, ýurduň döredilen sebitinde ýerleşýär we halkara derejesinde suw hökmünde ykrar edilýär.