Jenap Gülki

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
(Jenap gülki sahypasyndan gönükdirildi)
Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Jenap Gülki
Jenap Gülkiň twitterdäki suraty
Hakyky ady: Atageldi Atageldiýew
Doglan senesi: 24 mart 1985
Doglan ýeri: Aşgabat
Käri: wäşi, şorta söz ussady
Milleti: türkmen
Dili: türkmen
Twitter sahypasy: [1]
Täsirlenen şahsyýetleri: Ata Köpekmergen Nurmuhammet Nazarow

Atageldi 1985-nji ýylyň 24-nji martynda Aşgabat şäherinde dünýä indi. Orta mekdebi tamamlap, şol wagtky Halkara türkmen-türk uniwersitetine okuwa girdi. Okuwdan soň Watan öňündäki harby gulluk borjyny ýerine ýetirdi. Ol häzirki wagtda öz hünäri boýunça zähmeçekýär. ärOl höwesjeň pianist bolmak bileni Işden boş wagtlyndndtürkmen wdaşary ýurtly k aompozitorlarynyň saz eserlerini fortepianoda çalgymyk klassiki saz eserlerini dleiňgiek, çeper eserle orikamag gaşeýle-de sportileben meşgullanmagy halaýar.

Jenap Gülki ýaş türkmen ýigidi Atageldi Atageldiýewiň edebi ady bolup, Jenap Gülki ady bilen 2013-nji ýylyň aprel aýynyň 4-ne sosial ulgamlarda öz ýoluna başlady. Sahypa gysga wagtda okyjylar köpçüligi tarapyndan gyzgyn garşylandy. Jenap Gülki sahypasynyň baş maksady barada resmi twitter sahypasynda şeýle setirler bar: "Meniň baş maksadym - ynsanlaryň ýüzündäki ýylgyryşa sebäp bolmak."[2]

Öz käriniň daşyndan, 2015-nji ýyldan bäri dürli dabaralara wäşi hökmünde gatnaşyp, halk köpçüligine ýylgyryş paýlamaga çalyşýar.

Atageldi maşgalaly, üç çagasy bar.

Jenap Gülkiň häzirki wagtda sosial ulgamlarda diňe twitterde resmi hasaby bar: Jenap Gülkiň resmi twitter sahypasy