Among Us

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Aramyzda, [b] Amerikanyň “InnerSloth” oýun studiýasy tarapyndan işlenip düzülen we 2018-nji ýylyň 15-nji iýunynda neşir edilen onlaýn köp oýunçy sosial ähmiýetli oýun. [2] Oýun, her bir oýunçynyň iki roly ýerine ýetirýän ýeri; köpüsi kosmos temaly gurşawda “Crewmate” (türkçe: ekipa ,, ekipa.) We öňünden kesgitlenen sany “Impostors” (iň bolmanda biri, iň azyndan 3) ýalançy (türkçe: wagşy, dönük) bilen bolup geçýär. “Crewmate” toparynyň maksady ýalançylary kesgitlemek, olara ses bermek we kartadaky tabşyryklary ýerine ýetirmek. Aldawçylaryň maksady, “Crewmate” toparyny dürli usullar bilen öldürmek we olaryň borjuny ýerine ýetirmeginiň öňüni almak. Az üns bilen 2018-nji ýylda işe girizilen hem bolsa, köp tanymal Twitch akymlary we YouTubers-iň kömegi bilen 2020-nji ýylda meşhur boldy. Oýunyň meşhurlygynyň artmagyndan soň, 2020-nji ýylda “Aramyzda 2” atly dowamy yglan edildi, ýöne bir aýdan soň oýun topary sentýabr aýynda meýilleşdirilen yzygiderliligiň ýerine asyl oýny ösdürmäge gönükdirilendigini habar berdi. [8] [9] Aramyzda dürli internet ýatlamalaryna ylham berildi we onlaýn ýagdaýda uly mukdarda gazandy