Aÿ Dünÿäden uzaklaşÿarmy?

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Öçür!

International tidyman.svg Şol sahypa öçürilmeli. Wikipediýa üçin gowy däl bolsa sebäbini diskussiýa sahypasynda aýdyň.
Sebäp Inappropriate article in terms of order and encyclopaedia

Aýyň durmuşymyzdaky möhümligi inkär edilip bilinmez. "Aý bolmasady, ynsanlyk bolmazdy" diýenler bar. "Deňizlerde daşgynlar we gaýtgynlar bolmazdy" diýenler bar. "Günleriň uzynlygy tapawutly bolardy" diýenler bar. Aýyň gymmatyny aýtmak üçin köp jümleler bar. Bilim adamlarynyň geçiren barlaglaryna görä, Aýyň Dünýäden git gide uzaklaşýandygy ýüze çykarylandyr.

Bu ýagdaý haçana çenli gider we nämelere sebäp bolar?

Nýutonuň hereket kanunyna görä Aý we Dünýä arasyndaky ýer çekimi sebäbi bilen ters täsir emele gelýär. Dünýä ýuwaşlandykça, Aý tizlenýär. Bir ömür içinde duýup bolmajak ýagdaýda kiçi tapawut bilen aralyk dowamly üýtgeýär. Alymlar, deňge nokadyndan aýdyp, Aýyň hiç haçan Dünýäden doly uzaklaşmajakdygyny bildirýärler. Dünýä ýuwaşlamagyna dowam etsede Aýyň öz okunda aýlanma tizliginde aýlanmaga başlar we Aý ýerden uzaklaşmaz. Ýöne käbir alymlara görä Aýyň uzaklaşmagy bilen Güniň ulalmasy güýçlenýär.

bilgiustam.com/uzay-hakkinda-ilginc-bilgiler Ÿazan: Filiz Dilek YAVUZER Terjime eden: Allanur Hudaÿnazarow. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti.