Oňurga ýiligi: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobil düzetme Mobil web-düzetme
Tags: Mobil düzetme Mobil web-düzetme
 
==Ýerine ýetirýän işleri==
 
Köp sanly gözegçilikler we tejribeler oňurga ýiliginde hereket ediş pitewalarynyň merkeziniň ýerleşýänligini görkezdi. Görnükli rus fiziology I.M.Seçenow (1829-1905) öz geçiren barlaglarynda oňurga ýiliginde bolýan hadysalaryň üstüni açýar. Oňurga ýiligi esasy 2 sany, yagnyýagny reflektorlylykreflektorlyk we geçirijilik işini ýerine ýetirýär. Oňurga ýiliginiň reflektorlylykreflektorlyk işi hereketi üpjün edýär. Oňurga ýiliginiň üsti bilen bedeniň skelet myşsalarynyň ýygrylmagy bilen baglanyşykly (kelle myşsasyndan özgesibaşgasy) reflektorlylykreflektorlyk dugalary geçyär. Ýönekeý hereketlendiriji refleksiň mysaly bolup dyz refleksi hyzmat edýär. Ol dyz çanagynyň aşak ýüzündäki siñresiňre duýdansyz urlanda, ayagyňaýagyň çalt galdyrylmagynda ýüze çykýar. Oňurga ýiligi kelle beýnisi bilen bilelikde içki synalaryň: ýüregiň, aşgazanyň, peşew haltajygynyň, jyns synalarynyň işini sazlayar. Oňurga ýiliginiň ak maddasy geçirijilik wezipesini ýerine ýetirmek bilen merkezi nerw ulgamynyň ähli bölümleriniň baglanysygynybaglanyşygyny we sazlaşykly işini üpjün edýär. OnurgaOňurga ýiligine reseptorlardan gelýän nerw impulslary yokaryýokary gidýän geçiriji ýollar boýunça kelle beýnisine geçirilýär. Impulslar kelle beýnisinden aşak inýän geçiriji yollarýollar boýunça onurgaoňurga ýiligininýiliginiň aşakda ýerleşyänýerleşýän bölümlerine - olardan bolsa synalara baryp ýetýär. [[Kelle beýnisi]] oňurga ýiliginiň işini sazlayarsazlaýar.Onurgalyga Oňurgalyga zeper ýetmeginiň ýa-da döwülmeginindöwülmeginiň netijesinde adamyň oňurga ýiligi bilen kelle beýnisiniň arasyndaky baglanyşygyň üzülyän halatlary bellidir. Şeýle adamlaryň kelle beýnisi kadaly işleýär. Emma merkezleri şikes yeten ýerden aşakda ýerleşyän oňurga ýilik reflekslerininrefleksleriniň köpüsi ýitýärler. Şeýle adamlar kellesini öwrüp, iýip-içip, bakyşynyň ugruny üýtgedip, kähalatlarda olar ellerini hem hereketlendirip bilýärler, şol bir wagtyň özünde hem olarynolaryň göwresiniň aşaky bölegi ysman, duýujylykdan mahrumdyr we hereketsizdir.
 
==Çeşme==
229

düzetme

Nawigasiýa menýusy