Oňurga ýiligi: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Jump to navigation Jump to search
Gysgaça mazmuny ýok
Tags: Mobil düzetme Mobil web-düzetme Advanced mobile edit
Tags: Mobil düzetme Mobil web-düzetme
==Gurluşy==
 
Oňurga ýiligi merkezi nerw ulgamynyň in irki emele gelen bölümidir. OnunOnuň silindr şekilli görnüşi bolup, uzynlygy 42-45 sm, diametri 1 sm töweregidir. OñurgaOňurga ýiligi oňurgalygyň sünksüňk ýodasynda ýerleşýär. Ol kelleçanagyň ýeňse deşiginindeşiginiň aşagragyndan başlanyp, süýri beýniniň gös-göni dowamydyr. Ol 1-2-nji bil oňurga süňkleriniň deňine çenli ýetýär. Ol ýerden türre sünkünesüňküne çenli onunonuň hiç hili wezipäni yerine ýetirmeýän bölegi - ujundaky sapajygy uzalyp gidýär. Oňurga ýiligi birleşdiriji dokumadan emele gelen üç sany barda bilen örtülen. Olar oñňurgaoňurga ýiligini gorap saklaýarlar we iýmit bilen üpjün edýärler. Boýun we aşaky döş onurgaoňurga süňkleriniň ýerleşýän ýerlerinde onurgaoňurga ýiligi ýognalma emele getirýär, bu ýerde ondan ujaklara tarap örän uly nerwler uzalyp gidýärler. LOňurgaOňurga ýiligininýiliginiň önöň we yz üstlerinde, bütin boýuna joýajyk uzalyp gidýär. Ol joýajyk oňurga ýiligini sag we çep ýarymlara bölýärler. Oňurga ýiliginiň kese -kesiginde, onun merkezinden bütin boýuna uzalyp gidýän örän inçejik oňurga ýilik akarynyň bardygy görünýär. Ol limfa meňzeş suwuklyk bilen doldurylandyr. Oňurga ýilik akarynyň töwereginde çal madda ýerleşýär. Çal madda oňurga ýiliginiň kese -kesiginde ganaty ýazylan kebelek görnüşinde ýa-da «N» (en) harpy ýaly bolup görünýär. Çal madda neýronlaryň uzyn ösüntgilerinden emele gelen ak madda bilen gurşalandyr. Olar beýniniň geçiriji yollarynyýollaryny emele getirýärler, ýagny oňurga ýiliginiň nerw merkezlerini bir-birleri bilen we kelle beýnisiniň nerw merkezi bilen birleşdirýärler. Oňurga ýilik nerwleri oňurga ýiliginden uzalyp gid ýärlergidýärler. Olar bedeninbedeniň göwre böleginde, boýnunda we ujaklarynda şahalanýarlar. Oňurga ýilik nerwleri merkeze ymtylýan we merkezden daşlaşýan nerwlerden yaratdyrybaratdyr.
 
==Ýerine ýetirýän işleri==
 
229

düzetme

Nawigasiýa menýusy