Sumerliler: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Jump to navigation Jump to search
gysgaça mazmuny ýok
(Sahypa döretdi, mazmuny: 'thumb|250px|Mezepotamiýada şäherleriň ýerleşişi. '''Sumerliler''' dünýäde ilkinji gezek ýagny biziň eýýamymyzdan üç müň ýyl ö...')
 
Gysgaça mazmuny ýok
 
Sumer ýa Şumer aslynda ol halkyň öz ady däl-de eýsem yurtlarynyň ady bolup, [[Bibil]]de „Şen-ar“ görnüşinde geçýär. Şonuň üçin hem alymlaryň köpüsi ol halka '''sumerliler'''diýýärler. Ol halkyň adynyň has ýörgünliräk görnüşini, ýagny '''sumerliler''' sözüni ulanýaris.
Bu gün Sumeri öwreniji alymlaryň arasynda jedelsiz meselä öwrülen hakykatlar şu aşakdakylardan ybaratdyr: 1. Sumerlileriň dili Indo-German (Hindi-Ýewropa) dillerine-de samid dillerine-de degişli bolman eýsem, esasy Üral-Altaý dillerinden ybarat bolan Agglutinativ (iltisaky) dil toparyna degişilidir. 2. Sumerliler Mezopotamiýanyň ýerli halky bolman eýsem bagşa bir, medeniýetiň dürli ugurlarynyň ösen ýurdundan ol ýerik göçüp barypdyrlar. 3. Sumerlileriň ata watanlary [[Orta-Azýa]] bolup olar, biziň eýýamymyzdan öňki 4-nji müňýyllygyň ikinji ýarymynda Hazar deňziniň günortasyndan aýlanyp Mezopotamiýa (häzirki Yraga) baryp ýerleşipdirler.
[[Kategoriýa:Sumerliler]]
2 099

düzetme

Nawigasiýa menýusy