Çekişme:Farsi diller

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

soň dowam etjek

şuwagt işim bar

Diliň ýazylyşy[edit source]

Fars diýlip ýazylýamy ýa-da Pars. Eýranyň ýerli ilatyna "Parslar" diýilýar. Gepleşiklerde hem pars dili ýa-da parsça diýilip aýdylýar. Bilýän biriňiz barmy dürs ýazylyşyny? --Mr.pahyr(talk)

@Mr.pahyr:, Gözleşdireýin, bu sahypany açamda nireden göçürdimkä men muny? Meň pikirimçe P bilen ýazylýandyr Türkmençede. Nusgawy Türkmençede "f" harpy ýok, f harpy bize Sowetler bilen gelen. Pars sözi Sowetelrden öň hem bizde ulanyşda, şu sebäpden F bilen ýazylmagy mümkin däl diýip pikir edýärin..
"Farsi" diýilmegi dolulygyna Türkçe. Türkmenistan hökümetine degişli şu saýtda hem diňe "Pars" diýip ýazylan. Fars diýlen ýeri ýok. --Ruhubelent (talk) 20:09, 12 awgust 2018 (UTC)
Sahypany açan men, sahypa döredijisi hökmünde "Farsi" diýip ýazylmagyna hiç hili esas getirip bilmeýärin. Isleseňiz Parsy diller diýeli häzirlikçe, akademiki esas tapýançak. --Ruhubelent (talk) 10:25, 13 awgust 2018 (UTC)